REGULAMIN PŁATNOŚCI W KLUBIE WORKOUT AND FITNESS

Zapoznaj się z naszym regulaminem.

1. „Klub” obiekt sportowo-rekreacyjny Workout and Fitness mieszczący się w Kostrzynie nad Odrą, przy ulicy Sikorskiego 16.

2. „Klient” „Nowy klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych 

3. „Panel klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarzadzania usługami oferowanymi przez Klub 

4. „Karnet” – jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu za pomocą karty zarejestrowanej przy pierwszej wizycie w Klubie.

5. „Jednorazowe Wejście” – jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do jednorazowego wejścia.

 1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie
 2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu karnetu lub jednorazowego wejścia
 3. Klient lub nowy klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług klubu określa Regulamin
 1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
  • Użycia karty płatniczej z aktywna funkcja płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie klienta,
 1. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
 • Wycofania w swoim banku zgody na obciążenie karty,
 • Braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
 • Gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
 • Gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycje odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
 • Zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
 • Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.
 1. Klient jest zobowiązany:
 • Przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
 • Do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego panelu Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub nowy klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w przypadku pobrania kwoty za karnet, niezgodnej z umową zawartą między stronami.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia , w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania karnetu.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres klubu:

Workout and Fitness

Ul. Sikorskiego 16

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 1. Składając reklamacje Klient zobowiązany jest:

a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres emailowy;

b) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnie zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Klienta widomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta.

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uważasz, że to odpowiedni czas, żeby zadbać o swoją formę? Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Skontaktuj się z nami.

Osiągnij postawione sobie cele!

Bogata oferta pozwoli każdemu znaleźć u nas coś dla siebie.

SPRAWDŹ KALENDARZ